Anirudha Bapu E0 A4 B6 E0 A5 8d E0 A4 B0 E0 A5 80 E0 A4 B6 E0 A5 8d E0 A4 B5 E0 A4 Be E0 A4 B8 E0 A4 Ae E0 A5 8d E0 A4 97 E0 A5 81 E0 A4 B9 E0 A5 8d E0 A4 Af E0 A4 B8 E0 A5 82 E0 A4 95 E0 A5 8d E0 A4 A4 E0 A4 Ae E0 A5 8d The Shreeshwasam The Guhyasuktam